Algemene voorwaarden voor Bedrijfsstoelmassage
                                          

Omhoog

                    Algemene Voorwaarden  

Artikel 1      Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- Shirodhara: Massagepraktijk Shirodhara gevestigd aan de Deventerstraatweg 161, 8012 AE te Zwolle

- Dienstverlening: de stoelmassages

- De opdrachtgever: de wederpartij van Shirodhara

- De werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever

- Een opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Shirodhara in het kader van welzijn van de werknemer en de opdrachtgever.

- Een contract: een schriftelijke overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Shirodhara in het kader van het welzijn van de werknemer en de opdrachtgever.

 Artikel 2      Toepasselijkheid

a) Op alle offertes (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Shirodhara enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing.

b) Acceptatie van een offerte of (order)besvestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.

c) Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

d) Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Shirodhara aan de opdrachtgever schriftelijk bericht heeft bevestigd met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.  

Artikel 3      Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

a) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Shirodhara is bevestigd.

b) Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

c) Wanneer door Shirodhara gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van de Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Shirodhara op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Shirodhara één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 Artikel 4      Wijziging van een opdracht of contract

a) Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Shirodhara zijn bevestigd.

b) Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijds wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goed vinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

c) Shirodhara behoudt zich het recht voor jaarlijks de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Shirodhara zal de opdrachtgever over de voorgenomen wijziging(en) 1 maand van tevoren schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Shirodhara binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 16.

d) Het in het artikel bepaalde laat onverlet het recht van Shirodhara om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Shirodhara is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de opdrachtgever door te berekenen.

 Artikel 5      Duur van een opdracht of contract

a) Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangedaan voor de duur van een jaar, vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.

b) Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

c) Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 11c zal Shirodhara de opdrachtgever tijdig een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Shirodhara binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

 Artikel 6      Omvang van de dienstverlening

a) De dienstverlening die Shirodhara aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door Shirodhara te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van de werknemers, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

b)In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, wordt in overleg bekeken of de afspraken kunnen worden verschoven c.q. uitgesteld. Zonodig wordt voor een gecertificeerd, vervangend masseur gezorgd.

 Artikel 7      Behandelschema

a) Behandelingen vinden plaats volgens in van tevoren met Shirodhara afgesproken behandelschema. De inhoud van het behandelschema bevat de tijden van de massages, alsmede de pauzes van de masseur en de hoeveelheid massages.

  Artikel 8      Niet verschijnen van de werknemer

a) Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Shirodhara haar diensten verlenen volgens een voor Shirodhara gangbaar behandelschema. Voor de hantering van het bovengenoemde behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of verschijnen van de werknemer voor risico van de opdrachtgever zoals omschreven in artikel 9c.

  Artikel 9      Annulering

a) Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

b) Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Shirodhara 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

c) Indien annulering niet of laat geschied, is Shirodhara gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort haar recht op bijbetaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

  Artikel 10     Verantwoordelijkheid opdrachtgever

a) De opdrachtgever  zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter voor de masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door Shirodhara aangeboden diensten.

b) De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een behandelschema voor de dienstverlening is van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal een contactpersoon beschikbaar stellen voor het behandelschema. De contactpersoon zal tevens zorgdragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

  Artikel 11     Tarieven

a) De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.

b) Shirodhara behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

c) Tenzij anders is overeengekomen worden buiten Zwolle de reiskosten ter hoogte van €0,20 per km. in rekening gebracht.

  Artikel 12     Geheimhouding

a) Shirodhara zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

b) Shirodhara zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder artikel 12a opleggen aan eventuele medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

  Artikel 13     Dossierbeheer en inzagerecht

a) Shirodhara kan bij noodzakelijkheid van de betrokken werknemers een dossier bijhouden.

b) Naast Shirodhara heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

  Artikel 14     Facturering en betaling

a) Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening aan Shirodhara te betalen.

b) Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De verplichting van Shirodhara tot het verlenen van diensten wordt met ingang van d datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

c) Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

  Artikel 15     Aansprakelijkheid

a) Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van Shirodhara voor schade voortvloeiend uit de verrichte diensten is beperkt tot  het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Shirodhara wordt uitbetaald.

b) De opdrachtgever vrijwaart Shirodhara voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever.

c) Shirodhara is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shirodhara kunnen worden toegerekend.

  Artikel 16     Tussentijds ontbinding

Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

a) De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig si aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.

b) Ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c) De opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel liquidatie mocht komen te verkeren.

d) Shirodhara is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien dit tengevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.